VŠEOBECNÉ   OBCHODNÍ   PODMÍNKY

obchodní společnosti
Mottygo s.r.o.
se sídlem Olšanská 4e, 130 00 Praha,
identifikační číslo: 061 65 702,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka č. 277347

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) vydala společnosť Mottygo s.r.o., se sídlem Olšanská 4e, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 061 65 702, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 277347 v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Poskytovatel“).
 2. VOP upravují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele při poskytování služeb spočívajících v umožnění jednorázového přehrání audiovizuálního díla v on-line přehrávači („stream“). Tyto služby jsou poskytovány na webových stránkách www.kukino.tv (dále jen „Služby“).
 3. Uživatelé výše uvedených služeb jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není uživatel oprávněn služby využít.
 4. Poskytovatel je registrován u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jako provozovatel audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Více informací na www.rrtv.cz

II.
Podmínky užívání služby poskytovatele, uzavření kupní smlouvy

 1. Poskytovatel nabízí ke zhlédnutí pouze vlastní audiovizuální díla, nebo audiovizuální díla k jejichž nabízení je oprávněn na základě licencí udělených oprávněnými subjekty (dále jen „Titul“).
 2. Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití fyzických osob (dále jen „Uživatel“). Komerční nebo podnikatelské užití Titulů, jakékoliv veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn titul jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
 3. Časové omezení sledování Titulů v on-line přehrávači a kontakt pro případ technických potíží a reklamací, jsou uvedeny na webu kukino.tv: https://www.kukino.tv/caste-dotazy.
 4. Veškerá prezentace titulů umístěná ve webovém rozhraní portálu poskytovatele je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. Má se za to, že každý 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká okamžikem vyplnění a potvrzení registračního formuláře na webu kukino.tv
 6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí uživatel sám.
 7. Má se za to, že každý registrovaný uživatel stránky kukino.tv pochází z České republiky, protože nové technologie dokáží změnit původ registrovaného uživatele a kukino.tv tedy neumí jednoznačně určit zemi původu.

III.
Předplatné, cena a platební podmínky

 1. Využívání služby je zpoplatněno. Uživatel může využít předplatného na období jednoho měsíce nebo jednoho roku. Zvolené předplatné bude v obou případech (ať již měsíční nebo roční) automaticky obnovováno (tj. každý kalendářní měsíc u měsíčního předplatného, nebo každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců u ročního předplatného), dokud uživatel předplatné nezruší. Předplatné může uživatel kdykoliv zrušit a s to účinností ke konci aktuálního, již započatého období, pro které předplatné dosud trvá. Za nevyužívání nebo zrušení předplatného nebude uživateli poskytnuta žádná peněžitá ani jiná náhrada. Zrušení předplatného může uživatel realizovat na portále kukino.tv v sekci „Můj účet“ prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“.
 2. Uživatel má možnost vyzkoušet službu prostřednictvím 7-denní zkušební doby. Uživatel má nárok pouze na jednu zkušební, za jejíž používání mu bude účtován poplatek 0,1 eur. Uživatel může službu kdykoliv během zkušební doby ukončit, bez toho, aby mu byly účtovány dodatečné poplatky. Pokud uživatel službu během zkušební doby neukončí, bude mu po uplynutí lehoty 7 dní zkušební doba automaticky a bez předchozího upozornění prevedena na měsiční předplatné, za které je povinen zaplatit příslušnou částku, dle aktuálnych cen uvedených na portálu kukino.tv. Nárok na zkušební dobu může být ze strany poskytovatele ověřen na základě údajů poskytnutých uživatelem (mimo jiné e-mailová adresa, způsob úhrady nebo ID registrovaných zařízení) za účelem předcházení zneužívání zkušebné doby. V případě, že má poskytovatel podezření na zneužití zkušební doby, může okamžitě přijmout opatření k zamezení takéhoto zneužití, včetně ukončení služby.
 3. Platba předplatného i jednorázových poplatků probíhá prostřednictvím platební brány, kde je na výběr varianta platby platební kartou nebo bankovním převodem.
 4. Potvrzením objednávky zvoleného typu předplatného dává uživatel poskytovateli oprávnění účtovat uživateli poplatek dle aktuálních cen, tak jak jsou uvedeny na portálu kukino.tv.
 5. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nabízet využití služby prostřednictvím kuponu uplatněného uživatelem. Pokud podmínky kuponu nestanoví jinak, uplatněním kuponu získá užívatel nárok na jednorázové využití služby na časově obmedzenou dobu.

IV.
Změna cen a platebních podmínek

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny za poskytované služby. V případě, že se tak stane, budou předplatitelé informováni prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail uvedený uživatelem) a to minimálně jeden kalendářní měsíc před prvním dnem účinnosti změny cen. V případě, nesouhlasu, může být předplatné na další období zrušeno a to až do prvního dne účinnosti změny cen. Zrušení předplatného provede uživatel prostřednictvím tlačítka „Zrušit předplatné“ na portálu kukino.tv v sekci „Můj účet“. Pokud tak uživatel v dané době neučiní, má se za to, že s novými cenami souhlasí a ty se na něj budou od počátku účinnosti změny cen vztahovat.
 2. Poskytovatel může platební podmínky změnit s tím, že v případě předplatitelů se zavazuje oznámit změny prostřednictvím elektronické pošty(na e-mail uvedený uživatelem) minimálně jeden měsíc před počátkem účinnosti. Pokud nebude uživatel s nově nastavenými platebními podmínkami souhlasit a oznámí tuto skutečnost, než vstoupí změna Podmínek v účinnost, na e-mailové adrese kukino@kukino.tv, bude smluvní vztah ukončen. Pokud tak Uživatel v dané lhůtě neučiní, má se za to, že uživatel s nově nastavenými platebními podmínkami souhlasí se smluvní vztah je nadále účinný.

V.
Zařízení

 1. K užívání služby je potřebné, aby měl uživatel přístup k internetovému připojení. Uživatel hradí veškeré náklady spojeny s tímto připojením, včetně nákladů na přenos dat.
 2. Službu je možné využívat prostřednictvím webového rozhraní na následujících zařízeních: počítače PC a Mac, iPhony a iPady Apple, smart telefony a tablety s operačním systémem Android, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android Smart TV a Sony PlayStation 3 a 4.
 3. Uživatel je oprávněn zaregistrovat si službu na neomezeném počtu zařízení. Využívat službu je možné vždy iba na jedném z registrovaných zařízení. Současné přehrávání služby na více zařízeních najednou není podporováno.
 4. V rozsahu povoleném právními předpisy nenese poskytovatel odpovědnost za neschopnost uživatele využívat službu nebo za omezený přístup k službě z důvodu přetížení sítě nebo v důsledku chyb či problémů týkajících se počítačů a jiných zařízení, sítí, elektroniky nebo komunikací, které jsou mimo kontrolu poskytovatele.

VI.
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů uživatele (fyzické osoby) je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, který je umístěn na portálu kukino.tv

VII.
Odstoupení od smlouvy, reklamace

 1. Vzhledem k tomu, že veškeré tituly nabízené poskytovatelem mají formu digitálního obsahu, není možné od kupní smlouvy s odkazem na § 1838, písm. l zák. č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, odstoupit.
 2. Uživatel může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: kukino@kukino.tv.
 3. Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.
 4. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou uživatele.
 5. Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv činnosti Uživatele podnikané v rozporu s těmito Podmínkami, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jakékoliv činnosti uživatele, která by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany Poskytovatele posuzovány jako porušování těchto Podmínek a Poskytovatel je oprávněn Uživatele v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám Poskytovatele dle těchto Podmínek, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti je Poskytovatel oprávněn učinit okamžitě.
 2. Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.
 3. Tyto podmínky se řídí platným právním řadem České republiky.
 4. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 15.9.2020.